من این کالا/خدمت را دارم:
به این کالاها/خدمات نیاز دارم: